Life experience in Italy

20130615_212608

A story by: Maria Ivanova

Country of origin: Bulgaria; Destination Country: Italy;

Hello All,

My name is Mariya and I am form Bulgaria. I graduated the Technical University of Sofia and my speciality is Industrial Engineering. When I was in my last year of studying I heard about the opportunity to attend a mobility program and to prepare my diploma project abroad. First I was sceptic about it, because I was not sure that this would be helpful to my personal and professional qualification and of course I didn’t have enough information about these programs. But out of curiosity I started asking for more information the responsible persons from my university. They were very helpful and even gave me coordinates of previous participants from my faculty. I talked with them and they were so exited and all of them advised me that I should go and that this would be one of the greatest times of my life. This was what made me do this at first. Of course after this I started to thinking and realising that this is a great opportunity to see how the things are done in the other European countries, to gain some very useful and practical experience. So I did all the preparations, packed my stuff and went to Italy. At first it was a bit difficult because it was my first time leaving the country I was born in for such a long time like four months, but soon everything went to its place and I started realizing that this step I took may become one of my best decisions. And so it happened. I can easily recommend to all the people who had the opportunity to attend something like this not to think twice and just to take the chance. It was the best experience in my life, not only because I become familiar with the professional life of Italian engineers, gain really practical knowledge, learned so many good practices, became an engineer that I have always wanted to be, because there for the first time in my life I started thinking of myself like one, but also for the personal experience. This journey developed in me some skills that I never taught I can have. It made me more responsible, more grown person. I am so thankful to the people helped me through this and the people who gave me this opportunity. At the end of my story I will send all my love to all the people around me during my experience, and all my international friends, that I have, and I will use one sentence to pay my attention and give advice to all those who are wondering to take part in such programs to do this, surely they won’t regard.

Здравейте всички,
Казвам се Мария и съм родена в България. Завърших Техническия университет в София със специалност Индустриално инженерство. Когато бях последна година на следването ми, чух за възможността да участвам в програми за мобилност и да подготвя дипломната ми работа в чужбина. В началото бях скептична за това, защото не бях сигурна, че това ще бъде от полза за личната и професионалната ми квалификация и разбира се, нямах достатъчно информация за тези програми. Но от любопитство започнах да питам за повече информация отговорните лица от моя университет. Те бяха много отзивчиви и дори ми дадоха координатите на предишните участници от моя факултет. Говорих с тях и те бяха така развълнувани  и всички от тях ме посъветваха, че трябва да отида и че това ще бъде едно от най-великите преживявания в живота ми. Това беше, което ме накара да направя това на първо време. Разбира се, след това започнах да мисля и да осъзнавам, че това е една чудесна възможност да се види как се правят нещата и в другите европейски страни,  да се спечели много полезен и практически опит. Така че, аз направих всички приготовления, опаковах нещата си и заминах за Италия. В началото беше малко трудно, защото това е моят първи път, в който напускам страната, в която съм родена  за толкова дълго време като четири месеца, но скоро всичко дойде на мястото си и започнах да осъзнавам, че тази стъпка, която предприех  може да стане едно от моите най-добри решения. И така се и случи. Лесно мога да препоръчам на всички хора, които имат възможността да се присъединят към  нещо като това да не мислят два пъти и да грабнат тази възможност. Това беше най-доброто преживяване в живота ми, не само защото се запознах с професионалния живот на италианските инженери, придобих наистина практически знания, научих толкова много добри практики, станах инженерът, който винаги съм искала да бъда, защото там за първи път в живота ми, аз започнах да мисля за себе си като такъв, но също така и заради личния опит. Това пътуване разви в мен някои умения, които никога не съм предполагала, че мога да имам. Това ме накара да бъда по-отговорна, накара ме да порасна. Толкова съм благодарна на хората, които ми помогнаха през това и хората, които ми дадоха тази възможност. В края на моята история, аз ще изпратя цялата си любов към всички хора около мен по време на моето преживяване, както и на всички мои международни приятели, които имам, и ще използвам  само едно изречение да се обърна и да дам съвет на всички онези, които се чудят дали да вземат участие в тези програми, да го направят, със сигурност няма да съжалявате .

You may also like...