Liliana – How I started my small Manufactory

A story by Liliana

Country of origin: Poland

Destination Country: Ukraine, Germany

My adventure with traveling abroad started from youth exchange trip “We can do it”, organized by the Association Semper Avanti. Trip was intended to support the identity of the European and global promotion of the idea of human rights and equality between people.

This project made ​​me realize that contact with others is a driving force to further develop and broaden their horizons in all fields of life. During my studies I decided to go on an Erasmus grant for school-related profile studies. Designing pottery is something that I wanted to deal with in the future, so I tried to develop in this direction. Scholarship I conducted in Germany. It was an extremely positive experience in many ways.

Trip allowed me to develop your passion and future career. Friendships I made at that time continues to this day, and bring industry contacts many advantages in running your own business. This trip has increased my confidence and made me I became more independent. Erasmus and the knowledge that I gained enabled me to contact the studio porcelain in which took several months of work experience. These practices are highly influenced what I deal with today. The knowledge and skills you gained then allowed me to open me own small Manufactory studio of Porcelain.

LINK

Regards Liliana

IMG_3557IMG_3768IMG_3769

Historia Liliany

Kraj pochodzenia: Polska

Kraj docelowy: Ukraina, Niemcy.

Swoją przygodę z wyjazdami zagranicznymi rozpoczęłam od wyjazdu integracyjnego “We can do it” , organizowanego przez Stowarzyszenie Semper Avanti. Wyjazd miał za zadanie wspieranie tożsamości europejskiej i globalnej, promowanie idei praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi. Projekt ten uświadomił mi że kontakt z innymi są motorem do dalszego rozwoju i poszerzania horyzontów we wszystkich dziedzinach życia. Podczas moich studiów postanowiłam wyjechać na stypendium Erasmus do szkoły związanej z profilem studiów. Projektowanie ceramiki to coś czym chciałam zajmować się w przyszłości dlatego starałam się rozwijać w tym kierunku. Stypendium odbyłam w Niemczech. Było to niesamowicie pozytywne doświadczenie pod wieloma względami. Wyjazd pozwolił mi rozwinąć swoja pasję i przyszły zawód. Znajomości i przyjaźnie jakie nawiązałam w tamtym okresie trwają do dziś, a kontakty branżowe przynoszą wiele korzyści w prowadzeniu własnego działalności. Wyjazd ten zwiększył moją pewność siebie i sprawił, że stałam się bardziej samodzielna. Erasmus i i znajomości jakie wówczas zdobyłam umożliwiły mi kontakt ze studiem porcelany w którym odbyłam kilkumiesięczne praktyki zawodowe. Praktyki te bardzo wpłynęły na to czym zajmuję się dzisiaj. Wiedza i umiejętności jakie wówczas zdobyłam umożliwiły mi otwarcie własnej pracowni małej Manufaktury Porcelany. 

LINK

Pozdrawiam Liliana 

You may also like...