Piotr Rejak – How international experience changed my life.

Piotr R

A story by Piotr Rejak

Origin Country: Poland

Destination Country : Ukraine , Czech Republic, Slovakia , Germany , Macedonia.

Since 2005, for several years I was a member, next a leader and then co-organizer of youth exchanges and various projects in the country and abroad. By this time I had the opportunity to visit Ukraine, Czech Republic, Slovakia , Germany ,Macedonia and several countries on the way to them. But it does not matter where I was, but who I met . Because people make projects great and fit into the wonderful moments in our memory and heart.

These projects have taught me many things from time management , team work and general organization for creative express yourself and be open to different point of views on life and the world.

The most interesting things that I have learned is canoeing , raft building , as well as singing in many diferent languages ​​:)

Exploring the cultures, sometimes very different from our culture has helped me to understand how much we are different from one hand and how we are similar form the other hand.

Traveling and meeting new people made me open to contact with people from other nationalities. I have had oportunity to speak English. Presently. I live in UK and I believe that youth exchanges helped me a lot do develop myself.

For those few wonderful years of my life and cooperation with the association Semper Avanti I participated in the eight exchanges,including co-organizing of the two , and being leader at youth camp in Germany. Besides, I was co- organizer a number of projects in our region.

Memories of these moments will always remain in my memory.

Piotr Rejak 

Kraj pochodzenia: Polska 

Kraje docelowe: Ukraina, Czechy, Słowacja, Niemcy,  Macedonia.

Od 2005 roku przez kilka długich lat byłem członkiem, a później liderem i współorganizatorem wymian młodzieżowych oraz
różnych projektów w kraju i za granicą. Przez ten czas miałem możliwość odwiedzić Ukrainę,Czechy, Słowację,Niemcy,
Macedonię oraz kilka państw w drodze do nich. Ale nie to jest ważne gdzie byłem, ale kogo poznałem. Bo to ludzie tworzą
projekty wspaniałymi i wpisują się cudownymi chwilami w naszą pamięć i serce.

Projekty te nauczyły mnie wielu rzeczy od zarządzania czasem, pracy w grupie i ogólnej organizacji do kreatywnego
wyrażania siebie i otwarcia się na inne spojrzenia na życie oraz świat.
Najciekawszymi z nich jest umiejętność pływania na kanu, budowania tratw, a także śpiewanie w wielu językach 🙂

Poznawanie kultur narodów czasami bardzo odległych i różnych od naszej kultury pomogło nam zrozumieć jak bardzo się
różnimy, ale też jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Jak mało czasami potrzeba by można było się porozumieć często nie
używając słów.

Podróżowanie i poznawanie nowych ludzi sprawiło, że otworzyłem się na kontakt z osobami z  innych narodowości przez użycie
języka angielskiego, którego w Polsce prawie się nie używało. Zaowocowało to brakiem oporów do mówienia po
angielsku.Obecnie mieszkam w Wielkiej Brytanii i uważam, że w dużej mierze wymiany ułatwiły mi kontakty z ludźmi mówiącymi w innych językach.

Przez te kilka wspaniałych lat mojego życia i współpracy ze stowarzyszeniem Semper Avanti byłem uczestnikiem ośmiu wymian,
w tym współorganizatorem dwóch, liderem na work camp’ie w Niemczech oraz liderem na projekcie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Poza tym byłem współorganizatorem wielu projektów organizowanych w naszym regionie.

Wspomnienia tych chwil na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

You may also like...