Mobility for Diversity – a story by Miro

A story by: Miroslav Angelov

Country of origin :  Bulgaria

Country of destination: Belgium

miroHi everyone, my name is Miroslav and all my friends call me in short – Miro. For some of them I’m Miro the doctor…Why? Well not so hard to guess – I am studying at the Medical University of Sofia and in about two years I’ll officially be a doctor. That’s the subject I was always wanted to study. As there is a say – from a child I realized my professional future. Seeking challenges also comes from my childhood. I’m interested in the mystery of how the human organism works synchronized. The medicine is my passion, my everyday routine, my dream – and this in short about me.

Let me get to the point of my story. It’s one of my journeys to Belgium I went recently. Belgium is the country where most EU institutions are located, including the EU parliament. I visited Brussels for the first time, invited by the Romanian MEP Damian Dragichi, who is part of the social-democrats. Damian is Roma with extraordinary life story, which could motivate many people. In short: he is Roma, who lived in the ghetto and making a living as street musician and then he has been elected as MEP. He is currently implementing a project which aims to show the new face of the Roma community, the face of the young and educated Roma, the future of the European and Roma society. I’ve been invited there because his assistant suggested me as person from the Roma community with high academic achievement. I’ve always believed that I am not the only one and now I have proven that there is lot of young and educated Roma from other countries. There were Roma from England, Check Republic, Hungary and Slovakia.

miro1The MEPs who participated in the official meeting with us were impressed. And I was more impressed from that fact that there were presented many Bulgarian Roma who came to present our country and community with their own experience.

And Brussels has a spirit of cosmopolitan city with busy schedules, own culture and shape.  You can see on the street not only buildings with authentic architecture, but also people from different nationalities. Coincidentally when you arrived at the airport you are welcomed by the motto “Brussels – the heart of Europe”. Definitely this is a city with opportunities for effective mobility – you can meet different people from which you can learn lot of things. I personally sow and felt the spirit of tolerance in this European city – there if you are different it doesn’t mean you won’t succeed in whichever sphere you would like to develop yourself. Not surprisingly, my three-day stay I call “Lesson in Tolerance” – lesson, which I would try to implement here in Bulgaria. I think this will help in growing and recognizing us as European nation. I would suggest to all my friends and colleagues to do mobilities, to seek development and study foreign languages and meet the diversity of the world in which we live. I hope in world of peace and tolerance.


Привет на всички, аз съм Мирослав или казано накратко – Миро. Така ме наричат голяма част от приятелите и познатите ми. За някои от тях съм и Миро Доктора … Защо ? Не е трудно да се досети човек – аз съм студент по Медицина в Медицински университет – София и след има-няма две години ще съм официално лекар. Това е специалността, която винаги съм искал да уча, както се казва от малък съм осъзнал професионалното си бъдеще. От малък търся предизвикателствата, интересувам се от тайнството на работещия в синхрон човешки организъм. Медицината е моята страст, моето ежедневие, моята мечта – това накратко за мен.

Тук съм обaче не да ви разказвам за моята страст и занимания, а да ви разкажа за едно мое  пътувание пътуване до Белгия съвсем наскоро. Белгия е държавата, в която се намират голяма част от европейските институции, включително и Европейския парламент. Посещавам Брюксел за първи път, по покана на румънският евродепутат Дамян Драгичи, част от партията на социал-демократите. Дамян е от ромски произход с изключителна житейска история, която би мотивирала много хора – накратко – от ром, живял в гетото и прехранвал се като уличен музикант днес е избран за евродепутат, който реализира проект, с който иска да покаже новото лице на ромската общност – лицето на младите и образовани роми, бъдещето на европейската и ромската общност. Попадам там след като негов сътрудник ме предлага като човек от ромската общност, с високи академични постижения и добре начертани цели. Винаги съм вярвал, че не само аз съм такъв и сега се убеждавам колко много млади и образовани роми има в другите държави – там имаше представители на общността от Англия, Чехия, Унгария, Словакия. Евродепутатите , които присъстваха на официалната среща останаха възхитени. А аз останах много по-възхитен от факта, че имаше и много други български роми, които бяха там – дошли да представят страната ни и общността ни със собствения си опит и житейска история.

Брюксел обаче има дух на космополитен град със забързано ежедневие, собствена култура и облик. По улиците освен сгради с автентична архитектура може да срещнеш хора от различни националности – неслучайно девизът , с който те посрещат на летището е „Брюксел – сърцето на Европа”. Определено това е град с възможност за ефективна мобилност – може да срещнеш различни хора, от които да научиш много неща. Аз лично видях и усетих духа на толерантността в този европейски град – там да си различен не е предпоставка да не успееш, независимо от сферата, в която се развиваш. Неслучайно тридневния ми престой наричам аз „Урок по толерантност” – урок, който бих се постарал да преподам и приложа тук в България. Смятам, че това ще спомогне за израстването и утвърждаването ни като европейска нация. Бих препоръчал и на близки и приятели да бъдат мобилни, да се развиват, да учат езици и да се срещат с многообразието на света,  в който живеем! Надявам се свят на мир и толерантност !